یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:02

الف- نظام دو حزبی سخت و منعطف:

نظام دو حزبی سخت ، نظامی است که احزاب سیاسی آن تابع نظم و انضباط شدید حزبی است و نمایندگان اکثریت و اقلیت حق سرپیچی از دستورات رهبران حزب را ندارند مانند نظام بریتانیا. اما نظام منعطف نظامی است که احزاب سیاسی فاقد نظم و انظباط هستند ونمایندگان دو حزب اقلیت و اکثریت در پارلمان از آزادی عمل برخوردارند. اعضای کنگره ی آمریکا ، بدون این که خود را مقید به مشورت با رهبران حزبی ببینند، در کنگره تصمیم می گیرند.

ب- نظام دو حزبی کامل و ناقص:

نظام دو حزبی بدین معنی نیست که در یک کشور تنها دو حزب وجود داشته باشد ، غالباً ، احزاب دیگری هم در کنار دو حزب بزرگ و قدرتمند وجود دارند . آن چه که ملاک کامل یا ناقص بودن نظام دو حزبی است ، درصد آرای احزاب در انتخابات است . برخی گفته اند در صورتی که دو حزب بزرگ مجموعاً 90 درصد یا بیشتر آرا را به خود اختصاص دهند ، نظام دو حزبی کامل خواهد بود و در صورتی که دو حزب بزرگ 75 تا 80 درصد آرا را به خود اختصاص دهند، نظام دو حزبی ناقص خواهد بود که از آن به نظام دو حزب و نیم هم یاد کرده اند . در این نظام، یکی از احزاب بزرگ مجبور خواهند شد که باحزب سوم ائتلاف کند.

3- نظام حزب مسلط:

نظام دو حزبی مسلط بر دو قسم است:

الف- حزب مسلط: دوورژه ، حزبی را حزب مسلط می نامد که حد اقل دو ویژگی داشته باشد: یکی اینکه در یک برهه ی قابل توجه از همه ی حریفان خود پیشی گیرد و دیگری این که بتواند طبقات مختلف اجتماعی را در بر گیرد و به عنوان یک حزب ملی در آید. برخی گفته اند حزب مسلط آن است که حد اقل 30 تا 35 و 40 درصد آرا را کسب کرده باشد و این بدان معنی است که این نظام ، نظام تک حزبی نیست که تنها یک حزب وجود دارد و همان یک حزب هم حاکم است. در نظام حزب مسلط ، احزاب متعدد فعالیت دارند ولی یک حزب درصد بالای آرا را می گیرد.

ب- حزب فوق مسلط: اگر حزبی، بیش از 40 دصد یا اکثریت مطلق را به دست آورد، حزب فوق مسلط خواهد بود. گفته شده که ایتالیا قبل از 1976 چنین حالتی داشته است. هم چنین حزب کنگره در هندوستان در سال های 1951و 1952 و 1962 و 1967 چنین بوده است.

دوم : نظام های غیر رقابتی : نظام تک حزبی

در چنین نظامی ، رقابت دموکراتیک وجود ندارد و تنها یک حزب سیاسی اجازه فعالیت دارد. به طور متوالی قدرت را به دست می گیرد و این امر به دلیل عدم فعالیت احزاب دیگر می باشد ، نه به دلیل مقبولیت آن حزب ، حزب پیشاهنگ لنین ، حزب فاشیست ایتالیا و رژیم های کمونیستی دیگر، همگی چنین بودند.

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 16:54

علی رغم برخی از معایب و نواقص در کار حزبی ، امروز هیچ کشوری نیست که در آن احزاب سیاسی به حیث نهاد های رسمی و قانونی یا غیر قانونی فعالیت نداشته باشد و آن چه که با تجربه ی حد اقل در مجامع غربی ، به اثبات رسیده این است که رقابت سیاسی از طریق احزاب ، می تواند از برخوردهای خشونت آمیز و جنگ ها و در گیری های مسلحانه برای کسب قدرت جلوگیری کند و رقابت ها را به سمت رقابت سازننده و مسالمت آمیز سوق دهد و نهایتاً ثبات سیاسی را به ارمغان آورد از این رو ، حتی در اروپا تا قرن هجدهم عرصه ی سیاسی پر از تنش ها و خشونت ها بود و زمانی که احزاب سیاسی نهادینه شدند ، خشونت و برخورد ها جای خود را به رقابت مسالمت آمیز در انتخابات دادند و از این جا بود که اقسام نظام های سیاسی مبتنی بر احزاب پدید آمد.

نظام های حزبی ، در ابتدا، به دو نظام اصلی (نظام حزبی در سیستم های رقابتی و نظام حزبی در سیستم های غیر رقابتی ) تقسیم می شود که هریک از آن دو را با توضیحات و اقسام مختلف شان ذکر می کنیم :

اول: نظام حزبی در سیستم های رقابتی:

نظام حزبی در سیستم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی ور قابت ، دارای اقسامی است:

1- نظام چند حزبی

بسیاری از کشور های دموکراتیک جهان از این نوع سیستم تبعیت می کنند ، امروز به جز چند کشور انگلوساکستن نظیر بریتانیا، امریکا، کانادا، استرالیا و زلاند جدید، غالب کشور های دیگر دارای نظام چند حزبی هستند.

نظام چند حزبی نیز بر دو قسم است:

الف- نظام چند حزبی کامل:

به نظامی اطلاق می شود که دو حزب بزرگ و قدرتمند ، نتوانند بیشترین درصد آرا را به خود اختصاص دهند و احزاب دیگری هم وجود داشته باشند که از درصد قابل توجهی از آرا برخوردار باشند. در برخی از کشورها گاهی ده ها حزب سیاسی وجود دارد به عنوان مثال در هالند در سال 1977 ، دوازده حزب سیاسی در پارلمان حضور داشتند . پارلمان ایتالیا هم تا قبل از سال 1994 شاهد در گیری 20 حزب سیاسی بود اما در کشور های اسکاندیناوی، چهار حزب سیاسی و در آلمان و اتریش و بلجیم ، غالبا ، سه حزب سیاسی در پارلمان حضور داشته اند. نظام چند حزبی ، معمولاً باعث ناپایداری حکومت ها و تفرقه و گروه گرایی شدید و اختلاف محلی و قومی و منطقه ای می شود.

ب- نظام چند حزبی معتدل :

برخی از کشور ها ، با توجه به مشکلات نظام چند حزبی کامل ، به نظام چند حزبی معتدل روی آورده اند. کشور هایی که نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای را در انتخابات پیشه ی خود ساخته اند به چنین نظامی گرایش دارند. در این نوع نظام های حزبی ، احزاب مختلف وجود دارند ولی به تدریج ائتلاف پایداری میان آنها شکل گرفته و جامعه ، به دو قطب غالبا چپ و راست تقسیم می شود.

کشور فرانسه نمونه ی بارزی از چنین نظام حزبی است. در این کشور احزاب مختلف و جود دارند و همه باهم در مرحله ی نخست انتخابات رقابت می کنند با توجه به نوع نظام انتخاباتی این کشور که نصف به علاوه ی یک آرا شرط راه یابی به شورا است، انتخابات غالباً به دور دوم کشانده می شود. دور دوم ائتلاف است و احزاب هم سوی چب و راست دست به ائتلاف با یکدیگر می زنند و در عمل جامعه به دو قطب چپ و راست تقسیم می شود یعنی در واقع نظام چند حزبی دو قطبی ایجاد می شود.

2- نظام دو حزبی

از دیدگاه موریس دوورژه ، نظریه پرداز کلاسیک احزاب سیاسی ، نظام دو حزبی طبیعی ترین نظام حزبی است . چون تقسیم بندی احزاب به چپ و راست ، مطابق به خصلت و طبیعت بشری است ؛ چه این که در مقابل هر مسأله ای افراد یا موافق یا مخالفند و انها که ممتنع و در میانه هستند ، به یکی از دوطرف موافق یا مخالف گرایش دارند و افکار عمومی به سرعت به دو بخش مقابل هم تقسیم می شود و نظام دو حزبی سخنگویی این تعارض و ستیز دو گانه ی موجود در جامعه است و در طول تاریخ ، همواره ، دو گروه اساسی هستند که در مقابل هم قرار دارند .

هرچند ، برخی از محققان ، مخالف نظر دوورژه هستند و معتقدند که علاوه بر دو گروه موافق و مخالف ، نیروهای معتدل و میانه هم وجود دارند . ولی در عین حال نظام دو حزبی این مزیت را دارد که باعث ثبات و پایداری نظام ها می شود و افکار عمومی را به مسایل کلی ملی سوق می دهد و از گرایش های جزیی منطقه ای جلوگیری می کند.

در نظام دو حزبی برتانیا که نمونه ی بارز و کامل یک نظام دو حزبی است ، مردم هم زمان با انتخابات نمایندگان خود ، رییس قوه ی مجریه را نیز بر می گزینند و دخالت مستقیمی در انتخاب دو قوه ی اصلی کشور دارند . در این نظام خبری از ائتلاف های سیاسی کاذب و شکننده نیست و حکومت از ثبات و پایداری کافی برخور دار است و اثری از سقوط پیاپی حکومت ها نیست.

اقسام نظام دو حزبی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 16:46

حزب، با این تعریف ، پدیده ی جدید است که ریشه در تاریخ سیاسی در جوامع غربی دارد و برخی آن را از آخرین گام های مدرنیسم سیاسی در غرب می دانند. اما امروزه علاوه بر غرب ،در تمام کشور های دنیا فعالیت حزبی یکی از رایج ترین شیوه های فعالیت سیاسی شمرده می شود. ولی در عین حال همه گان با فعالیت های حزبی موافق نیستند . در بسیاری از کشور ها هنوز تعدادی از مردم به احزاب بادید منفی می نگرند.

یکی از استادان علوم سیاسی ، مزایا و معایب احزاب سیاسی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است که خلاصه آن قرار ذیل است :

الف: سودمندی های حزب سیاسی

1) حزبی سیاسی ، وظیفه ی سازمان دهنده دارد به خصوص در موضوعاتی مانند انتخابات وغیره تمرکز ایجاد می کند و از افراد پراکنده یک قدرت می سازد.

2) حزب، مکتب اخلاقی و آموزشی است مخصوصا در عرصه ی سیاسی چون آموزش سیاسی که حزب می تواند به اعضایش بدهد از هر آموزش سیاسی دیگر حتی آموزش علوم سیاسی در دانشگاه ها برتری دارد.

3) حزب ، وظیفه ی انضباط دهنده دارد چون بدون نظم و انظباط نمی توان به پیروزی رسید .

4) حزب دارای ارزش نهادی است و امروز در همه ی کشور ها حتی در کشور های استبدادی پذیرفته شده و در قوانین اساسی به حیث یک نهاد، درج شده است.

ب: زیان های حزب سیاسی:

1) حزب ، مزاحم آزادی فردی است و با تشکیلات سنگین خود فرد را در خود حل کرده و آزادی عمل و اراده را از او می گیرد.

2) وجود حزب برای وحدت ملی زیان بار است.

3) حزب به ناروا به همه ی مسایل رنگ سیاسی می دهد.

4) حزب دشمن دموکراسی است و رهبران و فعالان همه ی احزاب از چپ افراطی تا راست افراطی ، مدعی اند که حزب شان برای تأمین دموکراسی و دفاع از منافع مردم به وجود آمده است ولی در واقع چنین نیست.

چند سال پیش ، در مقدمه ی کتابی در باره ی نقش و کارکرد احزاب سیاسی مطلبی نوشته وبودم که به عنوان نتیجه گیری ای این قسمت ، نقل آن بی فایده نیست :

" حزب سیاسی به معنای گروهی از انسان ها است با اهداف مشترک که برای تحقق آن ، برنامه ،طرح و تشکیلات خاصی را به وجود می آورند و برای مشارکت در قدرت سیاسی و اداره ی جامعه مطابق با اندیشه ها و اهداف خود مبارزه می کنند.

خاستگاه اجتماعی ، تاریخی ، فکری و فرهنگی احزاب در جوامع مختلف یک سان نیست اما می توان ادعا کرد که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در کشور های مختلف دنیای امروز بسیار مشابه و بلکه یک سان و یک نواخت می باشد و آن این که هدف اصلی هر حزب، کسب قدرت یا مشارکت در قدرت از راه های مشروع و قانونی است . از طرف دیگر ، مفهوم بسیار واضح راه مشروع و قانونی شرکت در انتخابات کسب آرای بیش تر مردم است و اصولاً در تعامل حقوقی و سیاسی امروز، غیر از شرکت در انتخابات و کسب آرای مردم ، هیچ راه مشروع دیگری را نمی توان پیدا کرد ؛ چون تحقق حاکمیت ملی ، که حق اصلی مردم یک کشور و زیر بنای دموکراسی است، تنها از این طریق میسر است و مردم ، تنها از طریق یک انتخابات آزاد ، سری و عمومی می تواند اراده ی خود را تبارز دهند و نماینده یا نمایندگان خود را برای اداره ی کشور بر گزینند. بنابراین ، حزب سیاسی با چند مقوله و عنصر دیگر و از آن جمله حکومت ،دموکراسی ، انتخابات ، مردم ، آزادی و رقابت پیوند عمیق و تنگاتنگ دارد به گونه ای که تمام این عناصر، یک ارتباط زنجیره ای با همدیگر داشته و وجود هر کدام ، بدون دیگری امکان پذیر نیست از همین جا است که نقش فوق العاده و مهم احزاب سیاسی د رحیات ملی و سرنوشت سیاسی هرجامعه روشن می گردد."

اقسام نظام سیاسی حزبی: