1- عمل قضائی یک عمل ترافعی و در صورت بروز اختلاف مطرح می شود اما لازمه عمل اداری بروز دعوا نیست. 2- عمل قضائی کاشف حق و تکلیف است اما عمل اداری متضمن اجرای حق و تکلیف است. 3- عمل قضائی مشمول نظارت دستگاه های اداری نیست اما نظارت بر اعمال اداری از وظایف قوه قضائیه است. 4- اجرای احکام قضائی از وظایف سازمان اجرائی است . 5- اعمال قضائی…
منظور این است که مجریان قانون در حقوق اداری به قوه قضائیه و محاکم مراجعه نمی کنند و رسیدگی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تصمیمات مقامات دولتی مستقیماً قابل اجرا است و این حق برای کار گزاران اداری ، آنان را در یک موقیعت برتر و نابرابر با مشتریان یعنی افراد قرار می دهد. در حالی که در حقوق خصوصی ، افراد رابطه حقوقی برابر هم دیگر دارند و امتیازی…

آخرین نظریات