حكومت قانون چيست ؟1- حكومت بايد تحت قانون باشد.در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت…
علی ظفر یوسفی وکیل مدافع:جایگاه زنان در قانون اساسی:قانون اساسی افغانستان مصوب سال 1382 به عنوان وثیقه ای ملی، همان انعکاس خواسته های توده ها از حکومت و حدود و صلاحیت های حکومت را تبیین می کند؛ در قانون اساسی تمام حقوق و وجایب اتباع ساکن در کشور ثبت و تسجیل شده، از جمله جایگاه زنان در این قانون به خوبی روشن و مبرهن ترسیم شده؛ از هر نگاه زنان…
هوشنگ مدثر ایوبی بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان…
بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.) در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است : (حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل : 1-…
بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است: 1-فعالیت سیاسی مستقل 2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی 3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز 4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل 5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب…
در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد." طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است. شرایط ثبت و جواز فعالیت…
اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا…
موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم : قانون اول : نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا. قانون دوم: نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث…
الف- نظام دو حزبی سخت و منعطف: نظام دو حزبی سخت ، نظامی است که احزاب سیاسی آن تابع نظم و انضباط شدید حزبی است و نمایندگان اکثریت و اقلیت حق سرپیچی از دستورات رهبران حزب را ندارند مانند نظام بریتانیا. اما نظام منعطف نظامی است که احزاب سیاسی فاقد نظم و انظباط هستند ونمایندگان دو حزب اقلیت و اکثریت در پارلمان از آزادی عمل برخوردارند. اعضای کنگره ی آمریکا…

آخرین نظریات